QXL sine generelle vilkår og betingelser

Gjeldende fra 1. juli 2015

1. Denne avtalen


1.1. Denne avtalen
Denne avtalen er et juridisk dokument, som beskriver dine og QXL Danmark A/S samt QXL.no AS (samlet kalt «QXL», «vi» eller «oss») sine rettigheter og forpliktelser i forbindelse med de tjenester som QXL tilbyr gjennom dette nettstedet, andre nettsteder driftet av QXL, eller andre av de QXL-nettstedene som vi har linker til (samlet kalt «QXL sine tjenester»). Det er en betingelse for registrering til QXL sine tjenester at du har lest og forstått avtalen. Det er gratis å registrere seg til QXL sine tjenester, men når du registrerer deg til QXL sine tjenester ved å opprette en profil (registrering), erklærer du deg innforstått med vilkårene i denne avtalen. Du bekrefter dessuten at du er klar over vilkårene i gjeldende avtale hver gang du bruker QXL sine tjenester. Besøkende på QXL sine tjenester, som ikke registrerer seg, erklærer seg likeledes innforstått med at de er underlagt denne avtalen hver gang de går inn på QXL sine tjenester. Du skal være minst 18 år for å anvende QXL sine tjenester, og det bekrefter du å være når du anvender QXL sine tjenester. Hvis du har spørsmål eller kommentarer vedrørende avtalen, er du alltid velkommen til å kontakte oss på e-post:
auksjon@qxl.dk.QXL eies av Lauritz.com A/S, Dynamovej 11, 2860 Søborg, CVR (org.nr.) 24994570.1.2. Avtalen i sin helhet
Denne avtalen omfatter:

i. De reglene som gjelder for de forskjellige typer handler du har mulighet til å inngå ved å bruke QXL sine tjenester (samlet kalt «handler»). Se avsnittet om handelsregler for å få en utdypning.

ii. QXL sin personvernpolicy.

iii. Øvrige vilkår og betingelser, eller regler for anvendelse, som er omtalt i punkt 2.2.

Disse reglene utgjør den samlede avtalen mellom QXL og deg i forbindelse med QXL sine tjenester og handler, fordi de erstatter alle tidligere inngåtte avtaler og forståelser mellom deg og QXL.

1.3. Endringer i denne avtalen
QXL forbeholder seg retten til løpende å endre denne avtalen og offentliggjøre nye versjoner av QXL sine tjenester. Når vi gjør det, vil vi informere deg via meldinger, Mitt QXL og i en e-post til deg. Den nye versjonen av disse vilkårene og betingelsene vil tre i kraft og være gjeldende for alle handler samt for enhver annen aktivitet på eller via QXL sine tjenester samt for ditt forhold til QXL. Den nye versjonen vil tre i kraft fire uker etter den dagen den blir offentliggjort (eller en slik senere dag, fastsatt av QXL). Hvis du ikke ønsker at den nye versjonen av avtalen skal være gjeldende for deg, kan du underrette oss i løpet av den ovennevnte 4-ukersperioden. Fra den dagen den nye versjonen trer i kraft, må du slutte å bruke QXL sine tjenester.


QXL sine handelsregler kan endres med øyeblikkelig varsel, slik som det fremgår av paragraf 5.1.


1.4. Arbeidssted og lovvalg
i. QXL er et selskap som er registrert i Danmark med adressen Dynamovej 11 DK-2730 Herlev. CVR-nummer (org.nr.) 24 98 35 79, e-post: 
auksjon@qxl.dk samt et selskap som er registrert i Norge med org.nr. 981 313 097. 


ii. Denne avtalen og alle handler er underlagt dansk rett.iii. Du og QXL er begge underlagt de danske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon i forbindelse med uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne avtalen eller en handel.

1.5. Din e-postadresse
Det er VIKTIG at du sikrer deg at den e-postadressen som vi har registrert i ditt navn, er oppdatert og at du har full tilgang til den. Vi bruker denne adressen for å sende deg viktige meddelelser, inkludert dine fakturaer. Hvis du endrer din e-postadresse, kan du informere oss om den nye adressen via «Mitt QXL».


2. Andre tjenester


2.1. QXL sine tjenester i andre land
Hver gang du benytter en QXL-tjeneste som er rettet mot et annet land, vil din bruk av QXL-tjenesten være underlagt de vilkår og betingelser som er beskrevet i gjeldende vilkår.


2.2. Ytterligere tjenester
QXL eller tilknyttede selskaper kan løpende tilby deg og andre brukere ytelser som ikke omfatter handel eller fordeler («øvrige tjenester») via QXL-tjenesten. Din bruk av slike øvrige tjenester kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser eller regler for anvendelse, som du skal oppfylle. Forutsatt at du har mottatt beskjed om disse vilkårene eller reglene på QXL-tjenesten, vil din manglende oppfyllelse av en vesentlig bestemmelse i de vilkår eller regler som gjelder for våre øvrige tjenester, bli betraktet som vesentlig mislighold av denne avtalen.


3. Registrering


3.1. Registrering
Du forplikter deg til å registrere deg til QXL sine tjenester med ditt riktige navn, adresse samt all annen ekstra informasjon som du blir bedt om å gi. I forbindelse med en foreslått handel kan du bli bedt om å gi nærmere opplysninger om kredittkort, betalingskort eller kundekort. I den forbindelse skal du sikre deg at:

a) du er fullt berettiget til å bruke kortet både på det tidspunktet du skriver inn de ønskede opplysningene og når du forsøker å bruke det, og b) at det er tilstrekkelige midler på kortet til å dekke alle debiteringer som foretas som del av dine aktiviteter på QXL sine tjenester.

Hvis det oppstår feil i noen av de opplysningene som du oppgir, skal du informere QXL om de korrekte opplysningene.

3.1.1. Registrering som privat eller næringsdrivende
Når du registrerer deg til QXL-tjenesten, skal du angi om du ønsker å registrere deg som privat eller næringsdrivende. Du angir at du er næringsdrivende ved å skrive inn din virksomhets organisasjonsnummer i det aktuelle feltet.

Merk: Du betraktes per definisjon som en næringsdrivende når du selger for mer enn 50.000 kr per løpende 12 måneder, eller hvis du selger varer som vurderes kjøpt med tanke på videresalg og fortjeneste. I begge tilfeller er du forpliktet til å registrere deg hos Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer til QXL. QXL forbeholder seg til enhver tid retten til å endre din status fra privat til næringsdrivende medlem, uten forutgående varsel. 

Både private og næringsdrivende brukere er forpliktet til å overholde (den danske) Forbrugeraftale- og Købelov, deriblant regelen om 14 dagers angrerett for sine kjøpere. Det betyr at du som kjøper i utgangspunktet har rett til å angre ditt kjøp opptil 14 dager etter at du har mottatt din vare. Det gjelder uansett om du handler med en privat eller en næringsdrivende selger. Likeledes har du, med en privat selger, også rett til å alltid hente din vare og betale kontant ved overleveringen.


3.2. Øvrige betingelser
For å inngå en handel, må du være juridisk berettiget til å inngå avtaler om kjøp eller salg av de aktuelle varene.


4. Persondata og personvernpolicy


4.1. Anvendelse av persondata
QXL samler inn, anvender og videreformidler persondata samt kontakt- og betalingsopplysninger, som du har registrert hos oss, i henhold til vår personvernpolicy (se nedenfor). I tillegg bruker QXL informasjonskapsler (cookies). Vi benytter disse opplysningene til å forbedre vår hjemmeside og øke vår service. Ønsker du ikke å akseptere informasjonskapsler, kan du stille inn din nettleser (browser) til automatisk å avvise informasjonskapsler eller underrette deg hver gang et nettsted anmoder om å lagre informasjonskapsler. Benytt din nettlesers hjelpefunksjon for å få flere opplysninger.


4.2. Personvernpolicy
QXL sin personvernpolicy utgjør en del av denne avtalen, og ved å erklære deg innforstått med de inkluderte vilkår og betingelser, gir du samtidig ditt samtykke til den måten som vi behandler din personlige informasjon på. QXL vil ikke bruke dine personlige opplysninger til andre formål, eller videreformidle dem til andre personer, med mindre du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til at QXL kan gjøre det, enten under registreringen eller på et senere tidspunkt. I tillegg kan QXL videreformidle dine opplysninger, hvis vi enten blir pålagt å gjøre det etter lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en rettshåndhevende eller offentlig myndighet. Som følge av World Wide Webs beskaffenhet vil alle presentasjoner på QXL sine tjenester naturligvis være tilgjengelige for alle internettbrukere, også utenfor Norges grenser.


4.3. Brukers diskresjon
Du erklærer deg innforstått med å ikke bruke opplysninger vedrørende andre brukere, som det er tilgang til fra QXL sine tjenester, eller som du får oppgitt fra QXL eller en annen bruker (inkludert, men ikke begrenset til, benyttelse av brukeres e-postadresser til søppelpost eller sjikane), foruten når det gjelder å inngå og avslutte handler gjennom QXL sine tjenester, eller slik som det ellers er uttrykkelig tillatt i henhold til denne avtalen, eller hvis det er avtalt med en annen bruker.


5. Handler og handelsregler


5.1. Handelsregler
På QXL-tjenesten har du mulighet til å delta i handler, som er underlagt våre handelsregler. QXL sine handelsregler beskriver hvordan du kan delta i handler og hvilke retningslinjer som finnes i den forbindelse. Vi ber deg om å sørge for at du forstår hvordan handlene fungerer på QXL sine tjenester før du deltar i en handel. Ettersom vi utvikler de tjenestene som vi tilbyr, kan vi løpende endre våre handelsregler, både for å tilføye (eller fjerne) spesielle handelstyper og for å endre hvordan handlene gjennomføres. Du bør derfor alltid holde deg oppdatert angående QXL sine handelsregler.


6. Generelle handelsregler


6.1. Relevant innhold
Hvis du er selger på QXL, er du forpliktet til å opplyse om varens eller tjenesteytelsens viktigste egenskaper på den plass som er til rådighet, og du er forpliktet til å begrense innholdet av opplysninger nevnt i varebeskrivelsen, eller på annen måte, til utelukkende å vedrøre handelstemaet og ikke irrelevante emner. Dette gjelder også for svar på spørsmål fra budgivere. Det betyr at slike opplysninger for eksempel ikke kan brukes som kommunikasjonsmiddel til en eller flere av de andre brukerne og ikke kan anvendes til generelt å reklamere for eller fremme salget av dine øvrige varer eller tjenester, som ikke omfattes av handelen. Hvis du i varebeskrivelsen setter inn en link til et annet nettsted, skal også det linkede nettstedet oppfylle dette kravet til relevans, men du anerkjenner under alle omstendigheter at vi er berettiget til å fjerne, eller kreve slike linker fjernet. Hvis du setter inn en hyperkobling til et nettsted som ikke oppfyller dette kravet om relevans, utgjør det et brudd på denne avtalen.


6.2. Medlemsvurdering
QXL sitt karaktersystem gjør det mulig for deg å kommentere den servicen som du har fått fra andre handlende. Du kan kun gi karakterer til de brukere, som du har kjøpt varer eller tjenester av. Alle slike angivelser skal være nøyaktige og rettferdige og skal overholde de krav som er anført i paragraf 6.5.


6.3. Selgers fullstendige eiendomsrett
Når du setter inn en hvilken som helst gjenstand (vare eller tjeneste) i en presentasjon, garanterer du at du er juridisk berettiget til å overdra eiendomsretten til varen eller tjenesten til kjøper.


6.4. Nøyaktigheten i presentasjoner
Du skal nøyaktig og presist beskrive de varer eller tjenester som står i den presentasjonen du stiller til rådighet for QXL sine tjenester, og du er ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i dine beskrivelser. Merkevarenavn eller andre angivelser av opprinnelse eller fabrikat, som du har med i din presentasjon, skal være helt nøyaktige og må ikke villede brukerne.


6.5. Forbud
Som selger har du ansvar for å sikre at verken salget av selve varene eller tjenestene, den presentasjonen du inkluderer dem i, eller noen aktivitet eller kommunikasjon, som du foretar i forbindelse med en hvilken som helst handel


a. vil kunne krenke immaterielle rettigheter, eller andre rettigheter tilhørende en fysisk eller juridisk person

b. er et brudd på gjeldende lovgivning, uansett om det er kriminelt, ansvarspådragende eller annet

c. er støtende, truende, språklig upassende, fornærmende, ærekrenkende, obskønt, pornografisk, falsk, upålitelig eller villedende.

6.6. Ulovlige varer
Som en utvidelse av paragraf 6.5. (men uten å begrense innholdet i denne bestemmelsen), kan du ikke tilby for salg, kjøpe eller selge de varer eller tjenester som er nevnt i QXL sin liste over 
Ulovlige varer og tjenester. Listen blir løpende ajourført – husk å kontrollere den jevnlig.


6.7. Korrekt bruk av varebeskrivelser
Du må kun tilføye ord (tagger) og setninger i en presentasjon, som passer til varen du legger ut for salg. QXL forbeholder seg retten til, uten ytterligere varsel, å fjerne presentasjoner som tydelig er opprettet med tanke på ekstra eksponering ved hjelp av feil beskrivelse eller lignende.


6.8. Selgers vilkår og betingelser
Som selger på QXL er du forpliktet til å informere alle faktiske eller potensielle kjøpere om alle de avtalemessige vilkårene og betingelsene som er relevante for handelen, inkludert opplysninger om angrerett og reklamasjonsrett.

6.8.1. Kjøpers angrerett
Som selger (uansett om du er registrert som privat eller næringsdrivende) på QXL, vil du ofte måtte gi angrerett til dine kjøpere, og du er forpliktet til å overholde reglene i den danske Forbrugeraftale- og Købelovs om forbrukervern og mangler, inkludert angrerett og reklamasjonsrett. I tillegg skal du opplyse om eventuell angrerett i varebeskrivelsen og skal også skriftlig opplyse kjøper om eventuell angrerett når du kontakter vedkommende etter at auksjonen er avsluttet.
Som følge av EUs forbrukerrettighetsdirektiv, innført 13. juni 2014, kan kjøper i noen tilfeller returnere en vare under angreretten også selv om varen er blitt brukt. Verdiforringelsen av varen fastsettes etter hva selger kan få for den i et videre salg. Som selger pålegges du selv eventuelle tap i forbindelse med en slik situasjon.

Se QXL sine Handelsregler, avsnitt 10 Angrerett, lenger ned i dokumentet for mer informasjon.

6.9. QXL sine immaterielle rettigheter
Når du oppretter en profil på QXL, anerkjenner du at alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter til og vedrørende QXL sine tjenester, eies av QXL (eller tilknyttede selskaper). Du må derfor kun benytte deg av disse immaterielle rettighetene eller QXL sine tjenester i den utstrekning det er nødvendig for å lage presentasjoner, inngå handler og gjennomføre andre tillatte aktiviteter, slik som det er forutsatt i denne avtalen. QXL forbeholder seg retten til å benytte brukeres egne bilder i forbindelse med promotering av QXL og aktiviteter knyttet til dette.


6.10. Ingen angrerett
Den service vi gir til selgere, er å legge ut deres presentasjon på QXL sine tjenester. Vi gjør dette straks etter at vi har mottatt en presentasjon, som er utformet i henhold til våre krav. Du anerkjenner dette, samt at du ikke har rett til å angre presentasjonen i den angreperioden som gjelder for visse kjøp i samsvar med lov om forbrukeravtaler eller annen lovgivning. Kjøpere har ofte angrerett. Se QXL sine handelsregler, avsnitt 10 Angrerett, lenger ned i dokumentet for mer informasjon.


6.11. Kjøp og salg via QXL på mobile enheter
QXL kan gi sine brukere adgang til tilbud og innhold på QXL via mobile enheter, samt gi mulighet for å avgi bud og inngå handelsavtaler gjennom disse mobile enhetene. QXL forbeholder seg retten til å utelukke bestemt innhold, tjenester og funksjoner, som kun vil være tilgjengelig på bestemte enheter. QXL tilbyr sine brukere utvalgte løsninger via mobile enheter til QXL (f.eks. iPhone-apper). Anvendelsen av disse applikasjonene er omfattet av samtykke til en særskilt lisensavtale. QXL forbeholder seg retten til teknisk å redigere, endre og tilpasse tilbud og innhold av en presentasjon av en vare eller tjenesteytelse, så den kan vises på mobile enheter. Som bruker anerkjenner og aksepterer du at presentasjonen av varer og tjenesteytelser via mobile enheter, kan avvike fra beskrivelsen på QXL. Som medlem aksepterer du at bud avgitt via en mobil enhet, er bindende på samme måte som om budet ble avgitt et annet sted. Se QXL sine handelsregler, avsnitt 2.


7. Gebyrer og betaling til QXL


7.1 Gebyrer og salærer
i. Som handlende aksepterer du å betale gebyr til QXL for presentasjonene, deres eksponering på QXL sine tjenester (hvis du ønsker slik eksponering) og for avsluttede handler. Detaljer om QXL sine gebyrer er å finne i handelsreglene (punkt 4). Som handlende anerkjenner og aksepterer du dessuten at QXL er berettiget til å endre beløpet eller gebyrets beregningsgrunnlag løpende, likevel slik at det gis tydelige opplysninger om beløpet eller grunnlaget, når den relevante presentasjonen legges ut.


ii. Det vil under ingen omstendigheter skje fradrag eller refusjon av presentasjonsgebyrer til selger.

iii. Vi kan løpende tilføye nye eller ytterligere tjenester, som medfører betaling av gebyrer – enten til QXL eller til en navngitt tredjeperson – på vilkår som vil bli nærmere angitt når slike tjenester er tilgjengelige.

iv. Hvis du som handlende ikke betaler gebyrene i tide, kan QXL (etter skjønn) innstille eller oppheve din tilgang til QXL sine tjenester, og/eller vi kan kreve et gebyr for forsinket betaling og purreomkostninger på kr 100.

v. Når du registrerer deg som bruker på QXL og ønsker å by og/eller selge, skal du også registrere ditt kredittkort. Det er med andre ord en forutsetning for å handle på QXL

Betaling av gebyrer og promopakker på QXL, foregår automatisk. For å handle på QXL, skal du derfor registrere dine betalingskortopplysninger hos Altapay. Av sikkerhetsmessige årsaker oppbevares dine kortopplysninger hos en ekstern, sertifisert leverandør.

Dine kortopplysninger brukes for å sikre deg den letteste og hurtigste betaling av de gebyrer QXL krever. De brukes også for å verifisere din identitet og for å sikre at alle bud er reelle og seriøse.

Får du hammerslag på en vare på QXL, trekkes det samlede beløpet for gebyrer automatisk fra ditt kort. Du behøver altså ikke bekymre deg om å huske å betale.

Det er kun denne ene gangen du skal skrive dine kortopplysninger. Fremover vil betalingen skje automatisk ved hvert hammerslag. Og du vil kort tid etter få tilsendt en kvittering for betalingen til din e-post. Du kan for øvrig alltid finne dine kvitteringer i Mitt QXL under «Betalinger».Du kan se våre gebyrer her og lese vår påminnelsesprosedyre her. Husk å oppdatere.7.2. Moms
Prisene på alle varer eller tjenester er inklusive moms (hvor moms er påbudt), med mindre annet er angitt.


8. QXL sin rolle


8.1. QXL sin rolle
QXL har i utgangspunktet ingen part i handler på nettstedet. Likevel kan vi i forbindelse med veldedighet eller andre spesielle tilbud, opptre som selger. Hvis det skjer, vil det klart fremgå av handelen. I alle andre tilfeller stiller QXL utelukkende de tekniske hjelpemidlene til rådighet i forbindelse med innledning eller gjennomførelse av handlene. Her er vi verken selger eller leverandør av de varer eller tjenester som er nevnt i presentasjonene og er således ikke pålagt noen av de juridiske forpliktelsene, som gjelder for deg som selger varer eller tjenester. QXL er ikke og kan ikke gjøres ansvarlig for din eller andre medlemmers atferd, eller for de varer eller tjenester, som by ut til salg eller levering – uansett om det er snakk om handler mellom private eller mellom privat og næringsdrivende.


QXL krever gebyrer fra både selgere og kjøpere ved endt handel (jf. punkt 7 samt punkt 4 under «QXL sine handelsregler»). Som handlende betaler du øyeblikkelig de bekreftede gebyrene med det angitte kredittkortet. Merk: som kjøper betaler du utelukkende for gebyrer på QXL på denne måten. Betaling for selve varen og porto til selger, skjer etter at handelen er avsluttet med utgangspunkt i de på varesiden angitte betingelsene. Denne del av handelen har QXL ingen part i.


QXL har ikke kontroll over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av varene eller tjenestene, for hvorvidt presentasjonene er nøyaktige og korrekte, for hvorvidt du som selger har vilje og evne til å levere og selge disse varene eller tjenestene, eller hvorvidt du, hvis du byr, har vilje og evne til å betale for varene. QXL undersøker ikke på forhånd presentasjonene eller de omfattede varer eller tjenester. QXL kan dessuten ikke styre avslutningen eller gyldigheten av handlene. Selv om det er forbudt, kan det være noen medlemmer som oppgir opplysninger, eller på annen måte utviser en atferd, som er upålitelig, i strid med lovgivningen, eller som på annen måte er et mislighold av medlemmenes forpliktelser i henhold til denne avtalen. Du bør derfor utvise en like så stor grad av forsiktighet ved deltagelse i handlene – enten du er selger eller kjøper – som når du inngår lignende handler utenfor Internett.

8.2. Manglende adgang til QXL sine tjenester
Vi garanterer ikke uavbrutt, kontinuerlig adgang til QXL sine tjenester. Du anerkjenner at QXL sine tjenester av og til kan være utilgjengelige, det være seg planlagt eller tilfeldig, og at vi ikke kan gjøres ansvarlige for manglende adgang.

8.3. Tilbaketrekning av presentasjoner/handler/tjenester
Som bruker er du innforstått med at vi er berettiget, men ikke forpliktet, til å trekke en presentasjon eller en handel tilbake, som ut fra opplysninger vi har mottatt fra tredjeperson eller andre medlemmer, ser ut til å utgjøre mislighold av denne avtalen. QXL forbeholder seg likeledes retten til å tilbaketrekke presentasjoner, lukke en handel tidlig, forlenge en handel, oppheve handler eller bringe hele tjenester til opphør, der vi har tvingende juridiske eller tekniske begrunnelser for dette (inkludert tekniske vanskeligheter som berører QXL, eller som du eller et annet medlem har opplevd på Internett). Hvis det er praktisk mulig, gir vi deg et rimelig varsel på forhånd om alle slike handlinger som QXL foretar.


8.4. Misbruk av QXL sine tjenester
QXL forbeholder seg retten til å innstille eller oppheve din konto, som er eller forekommer oss å være fortsatte, gjentatte eller vesentlige brudd på bestemmelser i denne avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, at du har gitt falske registreringsopplysninger, eller på annen måte har misbrukt QXL sine tjenester), og til å innstille eller oppheve presentasjoner og handler tilknyttet slike kontoer. Hvis din konto blir innstilt eller opphevet, kan du ikke registrere deg på QXL sine tjenester på nytt uten vårt forutgående samtykke. Innstilling eller opphevelse av din konto samt opphevelse av presentasjoner eller dertil tilknyttede handler i tilfelle misbruk fra deg, skjer uten refusjon av presentasjonsgebyrer eller betaling for andre tjenester, som er tilbudt av QXL og som du har betalt.


8.5. Gjennomgang av presentasjoner
QXL kan løpende, men uten å være forpliktet til det, undersøke hvorvidt presenterte varer eller tjenester kan formodes å være stjålne eller bli solgt ulovlig under henvisning til databaser som vedlikeholdes av QXL eller tredjeperson, rettshåndhevende myndigheter eller historiske opplysninger, som er tilgjengelige for QXL.


8.6. Advarsel om bedrageri
Alle sider med presentasjoner inneholder en funksjon der du kan melde fra til oss om en berettiget mistanke du måtte ha til den aktuelle presentasjonen – især hvis varen/tjenesten som blir presentert, kan krenke tredjepersons immaterielle rettigheter eller annen gjeldende lovgivning. Vi oppfordrer deg til å bruke denne funksjonen.


9. QXL sitt ansvar


9.1. QXL SITT ANSVAR
I det omfang som loven tillater, skal du frita QXL, dets agenter og medarbeidere for ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av, eller i forbindelse med, en presentasjon eller en handel, inkludert (men ikke begrenset til) alle krav i forbindelse med presentasjoner, uavsluttede eller avsluttede handler, eller varer eller tjenester tilbudt for salg eller levering, eller faktisk solgt eller levert, gjennom eller i forbindelse med en presentasjon eller handel, som du har opprettet, budt på eller inngått.


9.2. Force majeure
QXL er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av våre forpliktelser i henhold til denne avtalen, som skyldes omstendigheter som QXL ikke er herre over, og som QXL ikke med rimelighet burde ha forutsett eller overvunnet. 


9.3. Maksimalt erstatningsansvar
Uten å begrense innholdet i den foregående bestemmelsen, kan QXL sitt erstatningsansvar i henhold til denne avtalen (enten det oppstår på grunn av uaktsomhet eller på annet vis) under ingen omstendigheter overstige det høyeste av følgende beløp, enten a) kr 5 000,00 eller b) et beløp tilsvarende de beløp som er betalt, eller som skal betales av deg eller til deg i forbindelse med den handel eller de handler som erstatningsansvaret vedrører, uansett på hvilket søksmålsgrunnlag eller under hvilken form det skjer. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke hvis du handler i egenskap av forbruker.


9.4. Ansvarsfritak
QXL er ikke erstatningsansvarlig overfor deg eller tredjeperson for indirekte tap eller skader eller følgeskader, for tap av data, avanse, inntekter eller forretninger, uansett hvordan disse måtte være oppstått (enten som følge av uaktsomhet eller mislighold av denne avtalen, eller på annet vis). Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke hvis du handler i egenskap av forbruker. 

Du er ansvarlig for at anvendelsen av andres tekster, bilder, musikk- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gjeldende norske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheter respekteres og honoreres etter de til enhver tid fastsatte regler. QXL fraskriver seg derfor ansvaret for krenkelser av de angitte rettighetene og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til deg.


9.5. Ufravikelig ansvar
Ingenting i denne avtalen begrenser QXL sitt erstatningsansvar ved død eller personskade, som oppstår som følge av uaktsomhet fra QXL sin side, eller øvrig ansvar, som QXL måtte være pålagt i henhold til loven. Dine lovfestede rettigheter som forbruker er ikke forringet.


9.6. Erstatning
Du påtar deg å holde QXL skadesløs for ansvar, krav og utgifter, som måtte oppstå som følge av ditt mislighold av denne avtalen, eller på grunn av din konto hos QXL.


10. Øvrige bestemmelser


10.1. Overdragelse
QXL forbeholder seg retten til å overdra eller gi deler av eller alle våre rettigheter og forpliktelser i denne avtalen i underentreprise. Hvis vi utøver denne retten, skal vi angi navnet på rettighetsmottageren eller underleverandøren på forsiden (
www.qxl.com), og du har rett til omgående å si opp denne avtalen. Du må ikke uten skriftlig samtykke fra QXL overdra eller avhende denne avtalen.


10.2. Ugyldighet
Hvis et av vilkårene i denne avtalen ved rettsavgjørelse eller kjennelse anses for å være ugyldig eller ikke rettskraftig, skal den resterende del av avtalen forbli gyldig og rettskraftig. 


10.3. Oppbevaring av avtalen
Vi oppbevarer ikke gjenparter av de avtaler, som vi inngår med deg eller andre medlemmer, når du registrerer deg til QXL sine tjenester. Du kan få tilgang til din avtale på
www.qxl.com. Vi råder deg til å skrive ut en kopi av denne avtalen og/eller lagre en nedlastet kopi på din datamaskin.


11. Deaktivere profil


11.1. Oppsigelse
Du kan når som helst deaktivere din profil ved å sende en e-post til 
auksjon@qxl.dk. I e-posten skal du kun skrive ditt brukernavn og fødselsdato samt opplyse at du ønsker å deaktivere din profil. Dette fritar deg ikke for dine forpliktelser som selger eller kjøper i forbindelse med igangværende eller avsluttede auksjoner.


QXL sine handelsregler


1. Introduksjon
Nedenstående handelsregler beskriver følgende:

a) de reglene som gjelder de auksjonshandlene (samlet kalt «auksjonene») som du kan delta i gjennom QXL sine tjenester

b. de forskjellige auksjonstypene du kan finne her

c. de særskilte reglene som måtte gjelde for dem

d. de gebyrene som skal betales til QXL når du selger dine varer.

Disse handelsreglene er juridisk bindende og er en del av din avtale med QXL. Hvis du deltar i en auksjon, anerkjenner du at du har lest, forstått og akseptert disse handelsreglene.

QXL kan løpende endre disse handelsreglene, enten for å tilføye (eller fjerne) forskjellige auksjonstyper, eller for å endre måten som de forskjellige auksjonene gjennomføres på. Du vil motta beskjed via e-post hvis handelsreglene endres. Hvis du kun få ganger tidligere har deltatt i en av de auksjonstypene du finner på QXL, så oppfordrer vi deg til å lese disse handelsreglene før du deltar. Selv om du ofte kjøper eller selger på auksjon, anbefaler vi at du likevel tar deg tid til å lese dem. Når du deltar i en auksjon, tilkjennegir du at du har lest dem.

Disse handelsreglene skal leses i sammenheng med QXL sine vilkår og betingelser. Hvis det er uoverensstemmelser mellom dem, har QXL sine vilkår og betingelser, som gir en mer detaljert beskrivelse av dine rettigheter og forpliktelser, forrang for disse handelsreglene. Betegnelser anvendt i disse handelsreglene, har den betydning som de er gitt i QXL sine vilkår og betingelser.

2. Bud
Med unntak av det nedenfor angitte tilfellet, vil bud avgitt på alle auksjoner være bindende. Dette betyr at hvis et bud på en auksjon avgis gjennom din QXL-konto (uansett om det er fra deg eller fra en som bruker din konto), kan det ikke trekkes tilbake, og det er juridisk bindende. Hvis ditt bud faller heldig ut, inngås det automatisk en avtale mellom deg og selger når auksjonen avsluttes. Når budknapper (på auksjoner) og kjøpsknapper (på fastprisannonser) benyttes, fremvises en samlet oversikt over handelen, som endelig skal bekreftes. Bekreftes det ved hjelp av knappen, er det snakk om en ordre med betalingsforpliktelse. 

Som kjøper kan du i visse tilfeller ha angrerett.

Du skal ikke avgi bud på en måte som kan manipulere en auksjon. Hvis du f.eks. selv er selger, er det ikke tillatt å by på din egen auksjon, uansett om det skjer gjennom din egen QXL-konto, eller gjennom et annet medlems konto. På grunn av internettforbindelsers usikkerhet er det QXL-systemets mottak av det relevante budet som vil utgjøre budet, og ikke avsendelsen av budet fra din datamaskin eller mobile enhet. QXL vil gjøre en passende innsats for å behandle de bud som avgis, men kan ikke garantere at hvert enkelt bud nødvendigvis vil bli lagt frem. 

Auksjoner på QXL utsettes i 5 minutter hvis det kommer inn bud i løpet av de siste 5 minuttene før auksjonens slutt. Dvs. at hvis en auksjon slutter kl. 12:00, og det kl. 11:57 kommer inn et bud, så vil auksjonen forlenges til kl. 12:02. Denne praksisen avspeiler virkelighetens verden, der auksjonarius også vil utsette hammerslag hvis det kommer inn bud i siste øyeblikk. Med andre ord vil du på QXL alltid ha 5 minutter til å besvare et bud på en auksjon.


3. Presentasjoner
Når du via din QXL-konto (uansett om det er deg eller en annen som anvender din konto) oppretter en presentasjon av en vare eller en tjenesteytelse med henblikk på auksjon, blir denne juridisk bindende og kan ikke trekkes tilbake eller endres når det første auksjonsbudet er avgitt. Ikke desto mindre kan det, slik som det også fremgår av QXL sine vilkår og betingelser, av og til være omstendigheter der vi trekker tilbake en presentasjon som synes å overtre de nevnte vilkårene og betingelsene eller disse handelsreglene - også under selve auksjonen. I slike tilfeller informerer vi selger, og hvis det dreier seg om en auksjon som er i gang, gir vi også beskjed til det eller de medlemmene som deltar i auksjonen.


4. Gebyrer
Som selger skal du betale følgende gebyrer:

i. Selgersalær, som er et gebyr som betales for hver auksjon og/eller fastprisannonse, der det oppnås et vinnerbud og/eller salg.

Når en auksjon er avsluttet ved avgivelse av et vinnerbud eller på annen måte som medfører betaling, debiterer vi deg som selger de relevante gebyrer i henhold til det kredittkortet som du har registrert ved opprettelse av varen. Vi forbeholder oss retten til å oppkreve påløpte gebyrer i det øyeblikket handelen er avsluttet, månedsvis eller på et annet fast oppkrevingstidspunkt. Det vil under ingen omstendigheter forekomme fradrag i eller refusjon av reklamepakkegebyrene. Det vil heller ikke forekomme fradrag i eller refusjon av suksessgebyrer, med mindre du som selger på rimelig vis kan godtgjøre overfor oss, at:

a) Salget av den varen eller tjenesten, som var tilbudt på auksjon, ikke ble gjennomført

b) Den omstendighet at salget var uavsluttet ikke var en følge av manglende påpasselighet, eller at du ikke oppfylte dine forpliktelser som selger

Som kjøper skal du betale følgende gebyrer:

i. Hammerslagsgebyr: Alle solgte varer (både auksjon og fastpris) pålegges et gebyr på 5 kroner. Gebyret faktureres av QXL etter endt handel.

5. Auksjonsprosedyrer

Auksjoner vil vanligvis fortsette inntil et fastsatt tidspunkt, som ligger flere dager etter auksjonens begynnelse. Hvis minsteprisen overstiges, er det det høyeste budet, som er mottatt ved auksjonens avslutning, som vinner. QXL sine handelsregler fungerer etter prinsippet «førstemann til mølla»:


i. Den person som avgir det høyeste budet, vinner – så lenge det høyeste budet svarer til eller overstiger en eventuell minstepris. Minsteprisen er den minimumsprisen som selger er villig til å akseptere for varen/tjenesten, men forekommer kun på visse varer av særlig verdifull karakter eller med særpregede egenskaper etter spesiell avtale med QXL.

ii. Hvis det er avgitt to like bud, vil det være det første budet som mottas i QXL sitt system, som vinner.


Maksbud (Autobud)

Angir det beløpet som du maksimalt vil by for en gitt vare.


For maksbudgivningen gjelder prinsippet om «førstemann til mølla». Legger to kunder inn det samme budet på en vare, vil den kunden som først legger inn budet, få hammerslaget. Således vil en kunde som legger inn et maksbud på en vare på f.eks. maks 500 kr, få varen, selv om en annen kunde senere byr 500 kr direkte. Har to kunder lagt inn det samme maksbudet, vil begge bud forekomme i budhistorikken, og det avgjørende er deretter tidspunktet for avgivelsen av budet.


7. Generelle handelsregler
Som medlem bør du være oppmerksom på følgende generelle regler:

i. Vinnerbudet ved en auksjon vil være det høyeste budet som ligger over en eventuell minstepris og som oppfyller de øvrige uttrykkelige betingelsene for den aktuelle handelen.

ii. QXL forbeholder seg retten til, med eller uten forutgående varsel til budgiver/selger, å fjerne bud som vi finner useriøse, eller som QXL mener er et brudd på disse handelsreglene eller QXL sine vilkår og betingelser.

iii. Hvis ett bud følges av et høyere bud avgitt av en annen budgiver, som av en eller annen grunn senere fjernes av QXL under en auksjon, har selger rett til å akseptere det lavere budet.

iv. Uansett bortfaller alle bud, som ikke er vinnerbud, etter avslutningen av den aktuelle auksjonen.

8. Særskilte handelsregler for selgere
Som selger i forbindelse med en auksjon på QXL sine tjenester, er du underlagt visse forpliktelser:

i. Din presentasjon skal være presis og juridisk korrekt og skal inneholde en beskrivelse av varens eller tjenesteytelsens viktigste egenskaper.

ii. Du skal være berettiget til å selge og kunne overdra de varene eller tjenestene som du tilbyr på auksjon.

iii. Du skal akseptere at presentasjonen forplikter deg til å selge de varene eller tjenestene som er tilbudt på auksjon, hvis et bud overstiger auksjonens minstepris eller motsvarer den av deg fastsatte prisen.

iv. Du skal ikke forsøke å selge forbudte varer, jf. QXL sine vilkår og betingelser og listen over forbudte varer og tjenester, som du finner i vårt hjelpeverktøy online.

v. Det skal ikke kreves unødige ekstra omkostninger til forsendelse og lignende på tilbudte auksjoner.

9. Avtaler med bindingsperiode 
Ifølge den danske Forbrugeraftalelov §§ 28 og 29 om «Rett til oppsigelse av avtaler om løpende tjenesteytelser mv.» kan forbrukeren si opp en avtale med 1 måneds varsel til utgangen av en måned, når det er gått 5 måneder etter avtalens inngåelse. Uansett hvilke avtaler som har blitt inngått tidligere, kan Forbrugeraftalelovens §§ 28 og 29 ikke fravikes. Du kan lese ytterligere om betingelser i forbindelse med bindingsperioder 
her (omhandler rabattavtaler).


10. Angrerett 


Er du kjøper? 
Når du kjøper en vare av en privat selger på QXL, har du som kjøper mulighet til å angre kjøpet, med mindre avtalen er fritatt etter den danske Forbrugeraftalelove § 7, stk. 2. Angreretten trer i kraft fra det øyeblikket auksjonen er vunnet og gjelder inntil 14 dager etter at kjøper, eller en av kjøper angitte tredjeperson, men ikke transportøren, får varen i fysisk besittelse, uansett om du får din vare tilsendt, eller du henter den selv. Hvis du vil angre ditt kjøp, skal du avgi en utvetydig erklæring om dette til selger. Dette kan skje ved å sende en e-post direkte til selger, eller ved å benytte et standardangreskjema, jf. nedenfor. Vær oppmerksom på at du selv skal ordne med tilbakebetaling for varen sammen med selger. Du kan IKKE få tilbakebetalt kjøpesummen av QXL. Vær dessuten oppmerksom på at portoutgifter for å sende den mottatte varen i retur til selger, betales av kjøper, som skal sende varen til selger senest 14 dager fra den datoen da selgeren har mottatt kjøperens meddelelse om at kjøper angrer og trekker seg fra avtalen.


Hvordan bruker du din angrerett? 

- Hvis du ønsker å bruke din angrerett, skal du gi selger beskjed om dette, noe som kan gjøres ved å fylle ut standardangreskjemaet, som du finner nederst i din budvinnermail, og sende den til selger. Se standardangreskjemaet her.

- Vær oppmerksom på at du selv skal ordne med tilbakebetaling for varen sammen med selger. Du kan IKKE få tilbakebetalt kjøpesummen av QXL.

Selger 
Når du som medlem (uansett om du er registrert som privat medlem eller næringsdrivende) tilbyr en vare eller tjenesteytelse, vil kjøperen i de fleste tilfeller ha rett til å angre handelen. Det finnes derimot unntak fra angreretten, bl.a. ved kjøp av transport og innkvartering, hvis det er avtalt hvilken dag eller i løpet av hvilken periode tjenesteytelsen skal utføres.


Angreretten gjelder i 14 dager fra kjøperen har fått varen i hende, eller ved tjenesteytelser, i 14 dager fra avtalens inngåelse, hvis du som selger på papir eller på et varig medium har opplyst om angreretten. Hvis du først gir denne opplysningen på papir eller et varig medium senere, løper fristen først fra mottaket av dette. Angreretten utløper i så fall 14 dager etter den dagen da opplysningene er kommet frem til kjøper, likevel senest 12 måneder etter at kjøperen har mottatt varen eller tjenesteytelsene. Det skal fremgå av din presentasjon om du er momsregistrert selger (noe som indikerer at du er næringsdrivende og handler innenfor ditt yrke). Som selger er du forpliktet til å opplyse om angreretten hvis avtalen er omfattet av dette.

Er du privat selger? 
Som privat selger skal du oppfylle den danske Forbrugeraftalelovs angrerett og kjøpers rett til å angre sitt kjøp. Angreretten trer i kraft fra det øyeblikket auksjonen er vunnet og gjelder inntil 14 dager etter at varen er mottatt av kjøper. Hvis kjøper benytter sin angrerett, har kjøper naturligvis krav på å få tilbake de pengene som er betalt, inkl. porto. Dvs. at kjøper skal ha alle sine penger tilbake. Det eneste kjøperen selv skal betale for, er returforsendelsen. Pengene til kjøper skal først returneres når selger har mottatt varen eller selger har mottatt dokumentasjon for at kjøper har trukket seg fra avtalen.


Hva er dine forpliktelser som privat selger? 
Angreretten betyr at du skal være oppmerksom på at kjøper av auksjonen i opptil 14 dager etter å ha mottatt varen, kan kontakte selger og angre sitt kjøp. Kjøper skal selv betale de utgifter som er tilknyttet å sende varen i retur til selger. Dette gjelder for både brukte og nye varer, som selges av private.


Er du næringsdrivende selger? 
Som næringsdrivende selger skal du overholde den danske Forbrugeraftalelovs regler om angrerett og kjøpers rett til å angre sitt kjøp i opptil 14 dager etter mottak av varen, med mindre det gjelder spesielle unntak.


Hva er dine forpliktelser som næringsdrivende selger? 
I utgangspunktet skal du alltid tilby angrerett, men det finnes likevel noen varegrupper som faller utenfor angreretten. Det gjelder avtaler om transport av varer, pakkereiser, buss, tog, taxi mv.; innkvartering som f.eks. opphold på hotell, vandrerhjem eller campingplass og leie av sommerhus; forpleining som f.eks. restaurantbesøk og levering av mat (catering) og servering; tjenesteytelser i forbindelse med fritidstilbud, hvis det fremgår av avtalen når (hvilken dag eller bestemt periode) den avtalte begivenheten skal finne sted.

Det er heller ikke angrerett for avtaler om matvarer, drikkevarer og andre varer til husholdningens løpende forbruk, som skal leveres til kjøpers hjem, bopel eller arbeidsplass, av en selger som ofte og regelmessig betjener faste ruter, samt ved spill der man for å kunne delta betaler en pengeinnsats.

Som selger kan du i visse tilfeller begrense din angrerett. Det gjelder for tjenesteytelser og varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller hvis kjøper bryter plomberte lyd- og bildeopptak eller dataprogrammer.


Reklamasjon – private selgere 
Hvis du er privat selger på QXL, er du i henhold til den danske Købelove regler ansvarlig for at varen når frem til kjøper i samme tilstand som beskrevet i varebeskrivelsen. Det betyr at du ved reklamasjon, som privat selger, er forpliktet til å ta tilbake varen og dekke 
både varens pris samt porto begge veier. Som ved angreretten har selger rett til at få varen i retur innen pengene refunderes.


Reklamasjon – næringsdrivende selgere 
Du skal overholde reglene vedrørende reklamasjon i henhold til den danske Købelov.


Viktig for alle selgere 
Som selger er du ansvarlig for varen inntil den er mottatt av kjøper. Det betyr at en innleveringsattest ikke er tilstrekkelig dokumentasjon hvis varen går tapt i forsendelsen. Hvis dette skjer, skal selger sende en ny vare eller refundere varens pris inkl. ev. betalt porto til forsendelse. Angreretten trer i kraft fra det øyeblikket auksjonen er vunnet og gjelder inntil 14 dager etter at varen er mottatt av kjøper.


Særskilte regler vedrørende bilhandler og angrerett 
QXL anbefaler i handler med biler, motorsykler og lignende at man ikke betaler til selger før man har inspisert og prøvekjørt kjøretøyet.


11. Klager 
Ønsker du som kunde å klage, kan du kontakte QXL på e-post 
auksjon@qxl.dk eller via brev til QXL Dynamovej 11, 2860 Søborg, Danmark.


12. Mangler og reklamasjon 
Købelovens regler om feil og mangler kan gjelde.


13. Levering 
Din vare sendes fra selger når selger har mottatt betaling, med mindre annet avtales. Vær oppmerksom på at det kan forekomme lenger leveringstid ved weekender og helligdager og hvis varen sendes fra utlandet. Fraktomkostninger kan variere avhengig av den kjøpte varens vekt, størrelse og beskyttelsesinnpakning, og det kan således være ekstra omkostninger i forbindelse med frakt. Husk også å lese selgers betingelser grundig.


14. Lovvalg og tvister 

Med mindre annet følger av lovgivning, som ikke kan fravikes ved avtale, er tvister mellom QXL.com og handlende på QXL undergitt dansk rett og avgjøres ved Københavns Byret etter rettspleielovens regler, inkludert reglene om anke. I saker om forbrukeravtaler gjelder rettspleielovens regler.